ANBI Jaarverslag 2023

De realisatie van de editie 2023 en een doorkijk naar 2024.

Stichting Halve Zolen Festival
St. Jansplein 90
5141GT Waalwijk

KvK. 67234291

Het bestuur wordt gevormd;
P. Konijnenburg voorzitter
C. Van Loon secretaris
J. Timmermans penningmeester

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd

Het Halve Zolen Festival richt zich op alle inwoners van de Langstraat.
De doelstelling luidt:

De inwoners en bedrijven van de Langstraat met elkaar te verbinden en trots te laten zijn op hun streek ene cultureel erfgoed door middel van een jaarlijks meerdaags festival.

Zij wil haar doel bereiken door:
• Het festival primair te richten op kunst en cultuur, zowel op amateur als op professioneel gebied;
• Door de geschiedenis en actualiteit van de schoen- en ledersector als thema centraal te stellen;
• Al hetgeen te doen dat een bijdrage kan leveren aan de verwezenlijking van hert doel van de stichting.
Op 23, 24 en 25 juni 2023 heeft voor de vierde maal het Halve Zolen Festival plaatsgevonden ditmaal in het centrum van Waalwijk.

De uitgangspunten voor de editie 2023
• Het organiseren van een gratis toegankelijk, familiair, cultureel festival in De Langstraat voor en door de inwoners, waarin professionals en amateurs gezamenlijk een gevarieerd programma presenteren.

• Een nog professioneler festival t.o.v. voorgaande edities met meer uitstraling, meer eigen maakproducties en optredens die een duidelijke link hebben met het thema ‘Schoen, Leer & Mode’.

• Extra aandacht voor talentontwikkeling door enerzijds het initiëren van verbindingen tussen professionals en amateurs - bij voorkeur van verschillende disciplines - om samen programma’s te ontwikkelen en zo zichzelf. Anderzijds door het betrekken van regionale scholen en opleidingen bij de uitvoering van programmaonderdelen en facilitaire of productionele taken.

• Het festival dient budgettair neutraal georganiseerd te worden, waardoor het noodzakelijk is partners uit de Langstraat te betrekken. Daarnaast wordt gestreefd naar 10.000 bezoekers over drie dagen.

De conclusies na afloop
• We mogen met recht spreken van een zeer geslaagd festival.

De doelstelling om een hogere kwaliteit met meer maakproducties van en in het programma te brengen in vergelijking met de editie 2022, mag als geslaagd genoemd worden. Van het achttal maakproducties is een deel door professionals ingevuld, of hebben deze meegewerkt om een productie te begeleiden.

• De diversiteit is in vergelijking met 2022 duidelijk verbreed. Enerzijds door de toevoeging van het thema ‘Mode’ aan het thema van ‘Schoenen en Leder’, anderzijds door meer oog te hebben voor de invulling en diversiteit van exposities, het presenteren van andere culturen, de theater-acts en de vele verschillende muzikale optredens.

• De doelstelling voor een gratis festival is gedeeltelijk losgelaten. Om de programma- en productiekosten van de vrijdag- en zaterdagavond op het speciaal gebouwde podium te dekken, is een bijdrage gevraagd aan het publiek. Op zondag – de festivaldag – waren alle performances gratis toegankelijk.

• Het programma was afgestemd op een breed publiek, waardoor het festival een familiaire uitstraling had, met grote keuzemogelijkheden en voldoende ruimte voor specifieke doelgroepen op bepaalde programmaonderdelen.

• De doelstelling rond talentontwikkeling is tevens ruimschoots gehaald door de samenwerking met het onderwijs, waardoor op een tweetal podia diverse muziekopvoeringen ten gehore werden gebracht door leerlingen van middelbare scholen.

• De doelstelling om het festival ook dit jaar weer budgettair neutraal te organiseren is gehaald. Dit is mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van landelijke- en regionale fondsen.

• Gekozen is om deelnemers een onkostenvergoeding te geven. De speciaal voor het festival ontwikkelde producties zijn op basis van een tevoren gemaakte offerte gehonoreerd.

• De doelstelling om10.000 bezoekers te trekken is – mede vanwege de hittegolf – niet geheel gehaald. In totaal hebben zo’n 8.500 bezoekers de diverse onderdelen van het festival bezocht.

De slotconclusie mag zijn dat bestuur, kernteam, de programmaraad, de werkgroepen en de vele vrijwilligers kunnen terugzien op een zeer geslaagde editie 2023. De vele deelnemers uit de Langstraat en daarbuiten hebben zich gehouden aan het thema, waardoor er een onderscheidend festival heeft plaatsgevonden dat alle ingrediënten in zich heeft om door te groeien in kwaliteit, diversiteit, samenwerking en omvang.

Voor een geheel overzicht over de editie 2023 verwijzen wij u naar de website van de stichting: www.stichtinghalvezolenfestival.nl. Hier kunt u een goed overzicht vinden van de optredens en korte films over het festival 2023.

De financiën
Voor een goed overzicht van de financiële positie van de stichting verwijzen wij naar bijgevoegd Formulier ANBI.

Programma 2024
Het Halve Zolen Festival 2024: een gratis toegankelijk, familiair en cultureel festival voor en door de inwoners van de Langstraat, waarin professionals en amateurs gezamenlijk een gevarieerd programma presenteren. Dit komt tot uiting in een mix van muziek, dans, zang, theater, cultuurhistorie en beeldende kunst met als verbindend element: ‘Schoen – Leder – Mode’.

Dit jaar vormt ‘CatWolk’ het motto van het festival dat op 29 en 30 juni in het centrum van Waalwijk wordt georganiseerd. Het is een familiefestival voor jong en oud.

Een belangrijk uitgangspunt voor de organisatie is talentontwikkeling: het festival wil professionals en amateurs – zo mogelijk van verschillende disciplines - verbinden om samen programmaonderdelen te ontwikkelen. Hiervoor doen we een beroep op alle deelnemers van de afgelopen vijf jaren, nieuwe initiatieven en organisaties, alsmede regionale scholen en opleidingen. Allen zijn benaderd om invulling te geven aan de volgende uitdaging:

Loop jij mee over de CatWolk?
"Gewoon jezelf zijn, je tonen aan anderen, laten zien wat je in je mars hebt, wat je met veel oefenen en geduld bereikt hebt. Een andere gedaante, een ander mens? Jouw speelinstrument of wellicht andersoortige kleding als houvast? Samen met anderen of alleen, maar altijd verbinding zoekend met de mensen die langs de CatWolk staan en geboeid naar je kijken ...
Het Halve Zolen Festival wil amateurs en professionals met elkaar verbinden. Maar hoe doe je dat, hoe verbind je je met anderen? Inclusiviteit vormt de leidraad voor dit festival: een manier van met elkaar omgaan om samen tot de mooiste resultaten te komen, een hele uitdaging. Het vraagt ruimte nemen en ruimte geven, het aangaan van wezenlijke relaties, van co-creatie, maar het is vooral een manier van samenwerken waarbij iedereen tot zijn of haar recht komt ...
De CatWolk als verbindend element voor verbazingwekkende ontmoetingen met een varia aan talenten uit de omgeving van het historisch Halve Zolenpad. Dát vormt de kern van dit gevarieerd festival op 30 juni, dat professionals en amateurs van allerlei culturen samenbrengt in een heerlijke mix van muziek, dans, theater en cultuur ...
Een CatWolk en geen catwalk, we willen immers deelnemers en publiek even in andere sferen brengen ..."

In de editie 2024 wordt extra aandacht besteed aan duurzaamheid, wat alles te maken heeft met People, Planet en Profit. Dit thema staat al jaren hoog in het vaandel van de stichting. Bij alle contracten en uitvoeringen proberen wij onze food-print te minimaliseren. We hebben respect voor het milieu en zoeken naar samenwerkingspartners die duurzame productontwikkeling en groene technologie hoog in het vaandel hebben staan. Daarnaast zoeken wij naar artistieke uitingsvormen (sociale duurzaamheid) waarvan inclusie een belangrijk aspect is.

Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers van diverse leeftijden en achtergronden. In het weekend zijn ruim 60 vrijwilligers actief.

Er zijn samenwerkingsverbanden met culturele (professionele) organisaties uit de Langstraat:
o Kunstencentrum Het Pieck Drunen
o Theater de Leest
o Museum Schoenenkwartier
o Kunstencentrum Waalwijk
o Huis van Waalwijk
o Hedendaagse Kunst Waalwijk
o Middelbare scholen: Dr. Mollercollege, Willem van Oranje College, Sg. De Overlaat, d’Oultremont College
o Jongeren Ambassadeurs Waalwijk
o Bibliotheek Midden Brabant
o Hooisteeg Ateliers
o Community Artist Petra Downs
o Heemkundekring De Erstelinghe
o Zorgatelier De Polder
o Winterdijk 30b
o Fontys Academy of the Arts
o De Rooi Pannen
o Wenstheater Jongerencentrum Tavenu
o Stichting Langstraats in woord en beeld

Financiën en doelstellingen
Het festival werkt met een begroting van € 83.750. Dit is een lager bedrag dan het vorig jaar.

De reden hiervoor is, dat het bestuur gekozen heeft voor een festival met meer kwaliteit en een programma dat de bezoeker uitdaagt tot een gesprek. Het aantal speeldagen is teruggebracht van drie naar twee. Het bestuur vindt het belangrijk om het festival budgettair neutraal te organiseren, zodat er geen tekorten ontstaan die de continuïteit in de weg staan.

De doelen van het meerjarenplan zijn:
• Een gedurfd, aansprekend en gevarieerd programma
• Gericht op een inclusieve samenleving
• Waarin de cultuurhistorische waarde van het gebied tot uiting komt
• Wat een breed draagvlak creëert door deelname van verenigingen en organisaties
• Met een actieve rol van lokale en regionale overheden en bedrijfsleven
• Door het stimuleren en uitdagen van regionale kunstenaars tot een beeldbepalende rol
• Een platform wat jong talent de mogelijkheid beidt zich te presenteren aan een breed publiek.

Ook voor de editie 2024 blijven deze doelen actueel. Dit jaar wordt het accent gelegd op een kwalitatieve verbetering van het aanbod. Uiteraard blijven amateurs en amateurgezelschappen onderdeel van het programma, maar trachten wij hen te inspireren tot samenwerking met
anderen te komen, waardoor de ‘ontmoeting’ een extra dimensie krijgt.

De kleine theaters in de editie 2024 moeten jong aanstormend talent de ruimte bieden hun producties te tonen. Hierdoor ontstaat er meer aandacht voor andere cultuuruitingen, maar ook krijgen talenten de kans zich te profileren.

Het accent zal niet alleen liggen op het laten groeien door meer bezoekers, maar meer op de diversiteit en kwaliteit van het aanbod. Hierdoor is er meer verscheidenheid van cultuuruitingen voor het publiek en krijgt het Halve Zolen Festival een eigen gezicht. Was in het verleden het festival een open podium op het thema ‘Schoen – Leder – Mode’ met een beperkt aantal producties, nu wordt het een open podium meer ingevuld door verbazingwekkende culturele optredens die de bezoekers uitdagen het gesprek met elkaar aan te gaan, jezelf te tonen, trots zijn op jezelf en daar waar je woont.

Het bestuur stichting Halve Zolen Festival Waalwijk, maart 2024

2401 HZF-Post-RodeLoper

Partners

Sluiten