Over de stichting HZF

Wat beoogt de Stichting Halve Zolen Festival?

Doelstelling

De inwoners en bedrijven van de Langstraat met elkaar te verbinden en trots te laten zijn op hun streek en cultureel erfgoed door middel van een jaarlijks (meerdaags) festival.

De stichting zal trachten dit doel te verwezenlijken:

  • Door het festival primair te richten op kunst en cultuur, zowel op amateur- als professioneel gebied.
  • Door de geschiedenis en de actualiteit van de schoen- en ledersector als thema centraal te stellen.
  • Al hetgeen te doen dat een bijdrage kan leveren aan de verwezenlijking van het doel van de stichting.

Hoofdlijnen beleidsplan
Voor het festival zijn de navolgende uitgangspunten geformuleerd:

Verbinden
Zoals in de doelstelling verwoord, wil het festival mensen in de Langstraat met elkaar verbinden. Daarbij is het van belang dat er kern-overschrijdende vormen van samenwerking ontstaan. Er moet gedacht worden aan samenwerking tussen culturele organisaties uit verschillende plaatsen van de Langstraat maar ook aan het organiseren van activiteiten die allochtonen en autochtonen nader tot elkaar brengen. Ook wil het festival nadrukkelijk van betekenis zijn voor de groeiende groep ouderen, die als geen ander kennis hebben van het verleden van de Langstraat.

Rouleren
Het Halve Zolenfestival gaat zich afspelen in de kernen van de gemeenten Waalwijk (kernen Sprang-Capelle, Waspik en Waalwijk), Heusden (kernen Drunen, Heusden en Vlijmen) en Loon op Zand (kernen Loon op Zand en Kaatsheuvel). Elk jaar krijgt een andere kern de leidende rol bij de organisatie van het festival. Die kern vormt dan het epicentrum van het festival. Deze aanpak moet voorkomen dat elke gemeente of kern zijn eigen festival gaat organiseren en de beoogde samenwerking juist niet van de grond komt.

Gestaag groeien
Er is gekozen voor een groeimodel: er wordt de tijd genomen voor de verdere ontwikkeling van het festival. De opzet van het festival is namelijk niet top down, maar bottom up: het moet vooral lokaal gedragen worden met een belangrijk aandeel voor de amateurkunst, versterkt met professioneel aanbod. Het festival is bedoeld om elkaar binnen de Langstraat de hand te reiken en niet om elkaar de loef af te steken. Daarom wordt het concept van het festival jaarlijks doorgegeven aan een andere kern om daar verder te kunnen groeien. Doel is de onderlinge cohesie te versterken en inwoners weer trots te laten zijn op de historie, het heden en de toekomst van de regio.

Schoenen & leer plus transport
Het gemeenschappelijke verleden van de schoen- en leerindustrie in al zijn verschijningsvormen is een belangrijke creatieve inspiratiebron voor het festival. Daarnaast dienen natuurlijk ook de herinneringen aan het Halve Zolenlijntje zelf ter inspiratie: het spoor met zijn stations, treinen en locomotieven … Ook transport, en -meer algemeen - beweging dienen ter inspiratie.

Duurzaamheid binnen en buiten
Onderdelen van het festival kunnen binnen plaatsvinden, maar juist ook buiten, op plaatsen dichtbij de oorspronkelijke Halve Zolenlijn of verder weg, in de omliggende natuur. Daarbij wordt de fiets gezien als het vervoermiddel bij uitstek om de verschillende festivallocaties te bezoeken. Het festival wil in zijn uitingsvormen duurzaamheid en geen wegwerpcultuur uitstralen.Financiën

Financiën
Stichting Halve Zolenfestival heeft als beleidsuitgangspunt dat iedere editie kosten neutraal georganiseerd moet worden. Dit ter voorkoming dat een volgende editie georganiseerd moet worden met een negatief vermogen. Dit impliceert dat tijdens de organisatie gestuurd moet worden op de, door het bestuur, goedgekeurde begroting.

Voorafgaande aan een nieuwe editie worden de artistieke kaders bepaald door het bestuur, van waaruit een begroting wordt opgesteld en goedgekeurd. Het kernteam, bestaande uit de artistiek leider, de PR-verantwoordelijke en diegene die met de zakelijke leiding is belast, organiseren de editie binnen deze vastgestelde begroting.

Het festival is een festival wat bijna volledig wordt georganiseerd door en met vrijwilligers. Zij ontvangen daarvoor geen financiële vergoeding, maar uiteraard wel de waardering. De stichting kent de artistiek leider wel een kleine vergoeding toe voor diens werk en inbreng. Dit is geen salaris, daar er geen arbeidsrechtelijke relatie is tussen de stichting en de artistiek-leider. Het is een vooraf afgesproken onkostenvergoeding en wordt zichtbaar in de begroting en verantwoording.

De stichting is van mening dat professionele artiesten aan het festival een fair-prise moeten kunnen vragen voor hun inbreng en optreden. Zij dienen hiervoor een rekening in te dienen. Amateurgezelschappen mogen extra kosten declareren bij de stichting, zoals kosten voor een dirigent, huur van een piano of vervoer, e.d. Deze moeten vooraf besproken worden met de stichting. Aangezien de gezelschappen en individuen allen uit de Langstraat komen ontvangen zijn geen reiskostenvergoeding.

Het bestuur maakt jaarlijks een inhoudelijk en financieel verslag van de festival-editie. Deze wordt toegestuurd aan alle subsidiënten, sponsoren, fondsen en samenwerkingspartners en wordt tevens geplaatst op de website van de stichting en is voor geïnteresseerden opvraagbaar.

Mocht de stichting grote overschotten krijgen, b.v. door legaten of schenkingen, dat zullen deze zichtbaar worden op de balans. Een balans wordt opgemaakt als er sprake is van baten en verplichtingen, echter doordat het uitgangspunt is dat er binnen de begroting georganiseerd moet worden, zal er nauwelijks baten zijn en zeker geen verplichtingen, waardoor wordt volstaan met een jaarlijkse verantwoording van de financiën van het festival.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Peter Konijnenburg
Secretaris: Kees van Loon
Penningmeester: Johan Timmermans
Leden: Sander Knopper, Niek Splinter, Francesco van Mierlo, Jos Dierx, Arianne Simons, Rinske Jurgens en Henk-Jan Palm

Beloningsbeleid
Het bestuur doet haar werkzaamheden om niet /onbezoldigd.

Correspondentie via
St. Jansplein 92
5141 GT Waalwijk
info@halvezolenfestival.nl
06 - 24671977

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:
67234291

Fiscaal nummer
8568.88.618

Partners

Sluiten